GÓC HỌC TẬP LỚP 7

Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2013

Tính nhanh

Tính nhanh là dạng toán quen thuộc với chúng ta ở bậc tiểu học, chúng không dừng lại ở đó mà chúng sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời.

Mục đích dạng toán nhanh:
- Tăng tính tư duy.
- Nhận dạng nhanh và phân loại toán cũng như công việc.
- Trình bày bài toán gọn gàng, sạch đẹp.
- Chúng có chung tính chất nào đó.
Mục đích luyện tập:
- Tránh rối trí trong phòng thi.
- Rúi ngắn thời gian giả bài.

Ứng dụng trong cuộc sống: giúp con người phân loại công việc nhanh chóng. Chẳng hạn:
Nhìn màu áo, logo
>>> có thể nhận dạng đây là học sinh THCS Bạch Đằng vì chúng có chung một tính chất màu áo và logo.
 >>> 6;7;8;9 tính chất phân loại theo khối lớp học.
>>> 6/1; 6/2; ... 6/6 chung tính chất cùng lớp.
Chúc các bạn học tốt để an tâm trong suốt quá trình thi cử.
Gợi ý ! 
Tìm tính chất chung : 23.88 + 23.11 + 23
23( 88 + 11 + 1) có chung chữ số 23.
 Tính làm tròn về các chữ số 000
247 + 265 + 53 + 735
= (247 + 53) + ( 265 + 735)
= 300 + 1 000
 Số đặc biệt:
4.25 = 100; 8.125 = 1 000,....
 Áp dụng công thức:
101 + 103 + ... + 197 + 199
Tổng  số hạng:
101 + 103 + ... + 197 + 199
(199 - 101): 2 + 1 = 50
Tổng các số là:
(101 + 199) x 50 : 2
= 300 x 50 : 2
= 15 000 : 2
= 7 500Tính nhanh: Dạng Nhóm các số hạng

 239 + 518 + 761 + 482
 247 + 265 + 53 + 735
 327 -16 + 316 - 27 + 500
 1971 + 27 + 792 + 27 + 25.7.4
 4.7.25.3
 2x4x8x50x25x125
 385x485 + 386x515
1264 + 12.95:20 - 303
4.7.16.25.125.5
4.8.12.25.125.5
3.25.8 + 4.37.6 + 2.38.12
35.34 + 35.38 + 65.75 + 65.45
( 567 + 875) + 125
( 789 x 125)x4
2,5x12,8x4
11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1
849 + 123.18 + 595.17
176 + 483 + 24 + 117
 32684 + 41325 + 316 + 675
37.32 +42.43 + 60.48
37.24 + 42.23 + 60.48
1264 + 12.95.20 - 303
1996 + 3992 + 5988 + 7984Tính nhanh: Dạng Phân tích ra thừa số
23.88 + 23.11 + 23
17.25 + 17.76 - 17
37.42 + 56.42 + 93.48
42.36 + 42.64 + 448.25
4.9.35 + 36.50 + 12.15.3
43.18 - 43.8
83x7,09 + 7,09x17
17,58x43 + 57x17,58
45.180
16.55
24.19 + 29.24 + 18.24 + 24.33 + 24

Tính nhanh: Dạng tính theo công thức
 101 + 103 + ... + 197 + 199
1996 + 3992 + 5988 + 7984
( 455x46 + 47x48)x(
121 + 122 + ....2013 + 2014
1002 + 1004 + ..... + 2012 + 2014
2015 - 2013 + 2011 - 2009 + ... + 7 - 5 + 3 - 1
535 + 537 + .... + 2011 + 2013
50 + 51 + 52 + ... + 200
Tính nhanh:


Tính nhanh: Dạng Lũy thừa
A = 20 + 21 + 22 + ….+ 22013
( 20.24 + 12.24 -  48.2 ) : 82

96: 24  + 17. 23 – 23.6

Tính nhanh: Chưa phân loại
Giải

 239 + 518 + 761 + 482

= (239 + 761) + ( 518 + 482 )
= 1 000 + 1 000
= 2 000
 247 + 265 + 53 + 735
= ( 247 + 53 ) + (265 + 735)
=  300 + 1 000
= 1300
 327 -16 + 316 - 27 + 500
= (327 - 27) + (326 - 16) + 500
= 300 + 300 + 500
= 1 100
 1971 + 27 + 729 + 27 + 25.7.4

= (1971 + 729) + 27x2 + (25.4).7
= 2700 + 54 + 100.7
= 2700 + 54 + 700
= 3400 + 54
= 3454
 4.7.25.3
= 4.25.7.3
= 100.21
= 2100
 2x4x8x50x25x125
= 4.25.2.50.8.125
= 100.100.1000
= 10 000 000 385x485 + 386x515
= 385x485 + ( 385 + 1)x515
= 385x485 + 385v515 + 515x1
= 385(485 + 515) + 515
= 385.1 000 + 515
= 385000 + 515
= 385515
4.7.16.25.125.5
= 4.25.16.125.7.5
= 100.2.8.125.7.5
=100.1000.2.7.5
= 100.1000.10.7
7 000 000
 4.8.12.25.125.5
= 4.25.8.125.12.5
= 100.1000.12.5
= 100.1000.60
= 6000000

3.25.8 + 4.37.6 + 2.38.12
= 3.2.4.25 + 4.37.6 + 2.38.2.6
= 6.100 + 6.148 + 6.152
= 6.(100 + 148 + 152)
= 6.( 100 + 300)
= 6.400
= 2400
35.34 + 35.38 + 65.75 + 65.45
= 35( 34 + 38) + 65( 75 + 45)
= 35.72 + 65.120
( 567 + 875) + 125
= 567 + ( 875 + 125)
= 567 + 1 000
= 1 567

( 789 x 125)x4
= 789x125x8:2
= 789x1000:2
= 789000:2
= 394500

2,5x12,8x4
= 2,5x4x12x8
= 10x12x8
= 10x96
= 960
11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1
= ( 11,3 + 8,7) + ( 6,9 + 13,1)
= 20 + 20
= 40
176 + 483 + 24 + 117
= 176 + 24 + ( 483 + 117)
= 200 + 600
= 800

 32684 + 41325 + 316 + 675
= (32684 + 316) + (41325 + 675)
= 33 000 + 42 000
= 75 000
37.32 +42.43 + 60.48

37.24 + 42.23 + 60.48
849 + 123.18 + 595.17

1996 + 3992 + 5988 + 7984
1264 + 12.95:20 - 303

Dạng Phân tích ra thừa số
23.88 + 23.11 + 23
= 23( 88 + 11 + 1)
= 23.100
= 2 300

17.25 + 17.76 - 17
= 17( 25 + 76 - 1 )
= 17.100
1 700

 37.42 + 56.42 + 93.48
= 42.( 37 + 56) + 93.48
= 42.93 + 93.48
= 93.( 42 + 48)
= 93.100
= 9 300

42.36 + 42.64 + 448.25
= 42( 36 + 64) + 112.4.25
= 42.100 + 112.100
= 100.( 42 + 112)
= 100.154
= 15400
4.9.35 + 36.50 + 12.15.3
= 36.35 + 36.50 + 36.15
= 36( 35 + 50 + 15)
= 36.100
= 3 600
43.18 - 43.8
= 43( 18 - 8)
= 43.10
= 430
83x7,09 + 7,09x17
= 7,09( 83 + 17)
= 7,09.100
= 709
17,58x43 + 57x17,58
= 17,58( 43 + 57)
= 17,58.100
= 1758
45.180
= 9.5.9.2.10
= 9.9.5.2.10
= 81.10.10
= 8100
16.55
= 16.11.5
= 11.80
= 880
 24.19 + 29.24 + 18.24 + 24.33 + 24
= 24( 19 + 29 + 18 + 33 + 1)
= 24.100
= 2 400
Dạng tính theo công thức
tham khảo công thức >>>
101 + 103 + ... + 197 + 199
Tổng  số hạng:
101 + 103 + ... + 197 + 199
(199 - 101): 2 + 1 = 50
Tổng các số là:
(101 + 199) x 50 : 2
= 300 x 50 : 2
= 15 000 : 2
= 7 500

1996 + 3992 + 5988 + 7984 
= 1x1996 + 2x1996 + 3x1996 + 4x1996
= ( 1 + 2 + 3 + 4).1996
= 10.1996
19960
121 + 122 + ....2013 + 2014
Tổng số hạng =( 2014 - 121):1 + 1 = 1894
Tổng các số hạng = (2014 + 121) x 1894:2
 =

1002 + 1004 + ..... + 2012 + 2014
Số số hạng =( 2014 - 1002): 2 + 1 =

1 nhận xét: